Artikel 1: Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en opleidingen die Joyce van Dam aanbiedt. Ook die diensten waarbij een opdrachtgever gebruik maakt van de visagisten en/of hairstylisten die niet in dienst zijn bij Joyce van Dam, maar als zelfstandig ZZP-er werken en zijn ingezet door Joyce van Dam voor een bepaalde opdracht.

Artikel 2: Tarieven

2.1 Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief  21% BTW. Het BTW-nummer is NL178835171B01.

2.2 Joyce van Dam kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van Joyce van Dam geldt het uurtarief.

Artikel 3: Reiskostenvergoeding

3.1 De door Joyce van Dam gemaakte reiskosten- reistijd vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een prijsmatrix. Naast de gemaakte kilometers wordt hier ook gerekend met een reistijd vergoeding.

3.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de opdrachtgever. Hiervoor wordt een vast bedrag per dag opgenomen in de offerte, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4: Annulering

4.1 Geboekte opdrachten, opleidingen, workshops en masterclasses kunnen door opdrachtgever worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd minus de gedane aanbetaling en de administratiekosten (bij opleidingen, workshops & masterclasses). Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:

a) Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 7e dag voor de opdacht of opleiding 50%.
b) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de dag voor de opdracht of opleiding het volledige factuurbedrag.

4.2 In geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van Joyce van Dam zal in overleg met de opdrachtgever een andere visagiste die is aangesloten bij Joyce van Dam, worden ingezet. Binnen het brede netwerk zal er altijd een Hair & Make-up Artist gevonden kunnen worden die de opdracht alsnog naar tevredenheid uitvoert. In meer dan 10 jaar ervaring is dit nog nooit voorgekomen!

Artikel 5: Betaling/Reservering van de opdrachten

5.1 Wijze van betaling en reservering: De boeking is pas definitief indien het volledige bedrag van de aanbetaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen. Totdat de aanbetaling is ontvangen staat de boeking onder voorbehoud in de agenda en is de datum nog niet definitief gereserveerd. Het totaalbedrag van de opdracht dient voor aanvang van de opdracht volledig te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 5.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

5.3 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever. Deze worden op een minimum gesteld van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1  Schade aan opdrachtgever: Joyce van Dam is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door Joyce van Dam, tenzij sprake is van opzet of schuld van de Joyce van Dam Hair & Make-up Artist. De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan telefonisch en/of schriftelijke melding te maken. Is hier sprake van opzet of grove schuld dan zal de opdrachtgever dit bij Joyce van Dam verhalen.

6.2 Vrijwaring door opdrachtgever: Opdrachtgever vrijwaart Joyce van Dam van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door Joyce van Dam, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

6.3 Joyce van Dam is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen en/of make-up producten. Joyce van Dam Hair & Make-up Artist werkt volgens de in de branche geldende hygiëne richtlijnen en hecht hier erg veel belang aan.

Artikel 7: Klachten

Een klacht zal altijd in behandeling worden genomen en onderzocht worden waardoor deze is ontstaan. Eventuele geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht. In meer dan 10 jaar ervaring heeft Joyce van Dam Hair & Make-up Artist nog nooit een enkele ‘klacht’ ontvangen. Er wordt altijd gewerkt naar volle 100% tevredenheid van de opdrachtgever.

Indien er nog vragen zijn ontstaan n.a.v. de Algemene Voorwaarden kunt u die gerust stellen via de mail info@joycevandam.nl.